Tilbake til startsiden

Nordre Nes har adresse Neslia 48.  

Søndre Nes har adresse Nestoppen 2 (det som var hovedbygningen) og Vallerveien 25 (et annet bolighus).  

Navnet har blitt skrevet Ness, Næs og Næss. Nes er et av mange naturnavn brukt på de eldste gårder som lå på en tange mellom to bekker.

Nes er nevnt i et dokument fra 1321. Gården hørte under Nesøygodset i 1625 og var eid av Anna Felber Krefting, eier av Bærums Verk, i 1672 (1674?).

Nes kalkovn leverte i perioden 1601 - 1602 180 tonn kalk til Akershus festning.
Nordre Nes kalkovn lå rett syd for Nordre Nes, mens Søndre Nes kalkovn lå lengre vest.
Se Detaljkart

Gården ble skattlagt for egen sag i 1611. Sagen lå i Øverlandselven, trolig ved Nesbrua der Nesveien går over elven.

I 1764 ble Nes solgt og delt, men ble samlet igjen i 1784. I 1826 ble Nes matrikulert (registrert) med 210 dekar (mål) innmark, 4 hester, 12 storfe og 12 sauer.

Gården ble i 1830 delt i Søndre Nes og Nordre Nes.

Nordre Nes
Det har vært forholdsvis stor frukt- og bærhage på gården.

Deler av skogen og beitearealet ble utparsellert i årene etter andre verdenskrig (1940 - 1945).

Nordre Nes har 67 dekar skog på Dælivannsåsen.

Søndre Nes
Ny gårdsbebyggelse ble oppført i 1946 og i 1954 med adresse Vallerveien 25. Det gamle våningshuset er restaurert og har adresse Nestoppen 2.

Store deler av gården er utparsellert til boligtomter i årene etter andre verdenskrig.


Plasser og bruk under Nes
Glosli
I 1661 hørte plassen Glosli under Nes, den ble senere solgt til Dæli.
Se detaljkart

Avløs
I 1661 ble Avløs oppført under Nes som "en engeplads som alene høies".
Se egen omtale

Kroken
Plassen Kroken lå i delet mot Vallerskogen og gav i 1835 husrom til 7 personer.
Se Detaljkart


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Nilsen, Karl. (1974). Kalkovner i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 15

 

 

  

Nordre Nes 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Nordre Nes 2020. Våningshuset er fra siste del av 1700-tallet. Det ble ombygget og restaurert i 1950. Låve og fjøs er fra 1930. Stabburet er fra 1800-tallet. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning

Nordre og Søndre Nes

Bolighus på Søndre Nes 2020. Huset ligger i Vallerveien 25 og ble bygget i 1954.
Til venstre, utenfor bildet, ligger en låve som ble bygget i 1946. Sett fra øst.
Foto: Knut Erik Skarning
Nordre Nes 1950. Sett fra syd. Kilde: Bærums bibliotek
Hovedbygningen på Søndre Nes 2021. Huset er påbygget, taket er hevet og det har fått nytt utvendig panel. Den eldste delen, bare ett rom, har tømmervegger. Huset på den andre siden av veien skal ha vært bryggerhus. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Maleri fra1923 av hovedbygningen på Søndre Nes. Vi ser låven som nå er revet. Sett fra nordvest. Maleriet henger i huset i Vallerveien 25.
Tegning fra1922 av hovedbygningen på Søndre Nes. Vi ser Nordre Nes bak til venstre.
Sett fra sydvest. Tegningen henger i huset i
Vallerveien 25.
Tegning fra 1922 av låven på Søndre Nes. Sett fra nordvest. Tegningen henger i huset i Vallerveien 25.