Tilbake til startsiden

Hasselbråtan

 

Se også detaljkart

Hasselbråtan har adresse Vollsveien 72.

Dette er et bolighus fra 1929. Huset er tegnet og oppført av Andreas Kjølstad, som også skal ha vært medstifter av Det norske myrselskap.

Opprinnelig omfattet eiendommen også Jarmyra og Myra Gartneri, som lå ved den nordøstre enden av Jarmyra. Hasselbråtan er regulert til bevaring.

Det norske myrselskap
Det norske myrselskap ble stiftet i 1902 og hadde som formål "tilgodegjørelse av landets myrer".
Myrene var en ressurs, både til oppdyrking og til bruk til tekniske formål.
Arbeidsoppgavene til Det norske myrselskap har endret seg gjennom tidene. De første 30 årene sto produksjon av brenntorv og torvstrø, samt myrdyrking i fokus. Senere dreide arbeidet seg mer om jordvern og registrering av landskapstyper, og i perioden 1952-72 var det stor aktivitet omkring fôrproduksjon og fellesbeite.

 
Kilder:

Bærumskart

Wikipedia

Plakett på huset

 

 

 

 

Hasselbråtan 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Jarmyra 1937. Vi ser Hasselbråtan til høyre. Sett fra syd. Kilde: Digitalmuseum