Tilbake til startsiden

Garlaushøgda naturreservat

 

 

Formålet med naturreservatet er å bevare et rikt skogområde med truet, sjelden og sårbar natur. Området har innslag av naturtyper som høystaudegranskog og lavurt-grankalkskog, samt forekomster av rasmark og gammel bar- og løvskog med flere naturtyper. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser.

Gardlaushøgda er egenartet i form av dets mange vegetasjonstyper og treslag. Området har innslag av fattig barskog med betydelige forekomster av furu av til dels store dimensjoner, åpne partier med rik karplanteflora, boreale (nordlige) løvtreslag og rik edelløvskog. Kalkskog, rikt hasselkratt, alm-lindeskog og rik sumpskog er representert i området. Videre har området forekomster av granskog rik på død ved. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål.


KIlde:

lovdata.no

  

Garlaushøgda naturreservat ligger nordvest for Øverland.
Kilde: Bærumskart