Tilbake til startsiden


Kloppa naturreservat ble opprettet i 2009.

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som representerer en bestemt type natur og har særlig betydning for biologisk mangfold. Reservatet inneholder kalk- og lavurtfuruskog, samt kalkrik alm-lind-hasselskog, med godt potensiale for forekomst av mange truede og sjeldne arter knyttet slike skogmiljø. Området utgjør også en viktig fugle- og viltbiotop.

Hva er kalkfuruskog og lavurtfuruskog?
miljødirektoratet.no står følgende:

Kalkfuruskogen er karakterisert av en nokså åpen skogstruktur og et urte- og grasrikt feltsjikt, med innslag av kalkarter som orkideene rødflangre, stortveblad og brudespore, samt ofte dominans av liljekonvall. Jordsmonnet er svært kalkrikt, enten pga. grunnlendt mark med tynn humus over kalkstein/kalkrikt berg, eller påvirkning av kalkrikt sigevann. Kalkfuruskogen er et viktig hotspot-habitat for svært mange truete (kalk)arter.

Lavurtfuruskog omfatter rikere furuskoger og har gjerne (i) innslag av lavurter som skogfiol, legeveronika, jordbær, teiebær, knollerteknapp, liljekonvall, dessuten fingerstarr, hengeaks, bergrørkvein, samt varmekjære kantarter som blodstorkenebb, og (ii) relativt spredt/flekkvis utviklet lyngsjikt. Lavurtfuruskogen opptrer i hovedsak i to situasjoner; (i) som mosaikker med Kalkfuruskog på kalkplatåer og kalkrygger, og (ii) som mindre flekker i ellers fattig lyngskog på fattigere bergarter. I fattig-områder kan Lavurtfuruskog opptre der det er kombinasjon av varmt mikroklima, svak påvirkning av elektrolyttrikt (saltrikt) sigevann, rasmarkspåvirkning, eller annet forvitringsmateriale fra lokalt rikere bergarter. Lavurtfuruskogen er et viktig hotspot-habitat for svært mange truete (kalk)arter.


Kilde:

fylkesmannen.no

 

 

 

  

Kloppa naturreservat. Kilde: fylkesmannen.no

Kloppa naturreservat

Bjerkåsen
Kloppa naturreservat