Tilbake til startsiden

Sletta, Bakken, Tråserud og Gatnerstua

Sletta
Plassen Sletta ligger på en høyd nordvest for Lommedalsveien, vest for veien til Slottet. Plassen er avmerket på kart fra 1882. Det er mulig at plassen tidligere ble kalt Bakken (som også var navnet på en plass lengre nord).

Bolighuset er fra 1921.

Uthuset har slaggsteinmur. Her er steinene laget av slagg fra masovnen der det ble laget jern.

I 1939 var Kristian Jordbærhaugen leilending på Sletta. Etter en konflikt om beiteområder søkte han om å få overta plassen. Det endte med en avtale om at sønnen, Trygve Kristiansen, skulle få bo på Sletta så lenge han levde. Han fikk noen må jord omkring husene til eget bruk Den øvrige jorden overtok Bærum Verks Jordbruk til beite. Trygve Kristiansen plantet frukttrær og drev hagebruk.

Bakken. 
Bakken var en husmannsplass under Gommerud. Plassen er nå helt borte. Se detaljkart. På driftskart for jordbruket er Bakken sør og Bakken nord avmerket.

I 1875 bodde det 2 familier på Bakken. Former Anders Hansen med kone og barn var den ene familien. (En former laget støpeformer for jernstøperiet). De hadde 1 ku og 1 kalv. De satte 1 tønne poteter.
Smed Erik Henriksen med kone og barn var den andre familien.

Tråserud (Traaserud, Traset)
Tråserud er nå helt borte. Den lå syd for Sletta. Se detaljkart.

Ved folketellingen i 1801 bodde grydeformer Christian Jensen Tråserud  med familie her.

Det er usikkert når plassen Tråserud ble fraflyttet.
Det er også usikkert om plassen også het Bakken sør.

Gartnerstua
Gartnerstua (portnerstua) var en liten mursteinsbygning som lå ved innkjøringen til Slottet, og som nå er nå revet. Se detaljkart.

En del stein fra Gartnerstua ble brukt til uthuset på Sletta.

En høy granhekk rammet inn Gartnerstua og innkjøringen.

Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek


Bærumskart

SEFRAK-registeret


 

Bolighuset på Sletta 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart med historiske navn
Sletta sett fra syd 2021. Litt hitenfor denne plassen lå Tråseud. Se detaljkart.
Foto: Knut Erik Skarning
Uthuset med slaggsteinsmur 2021. Foto: Knut Erik Skarning
Midt på dette jordet lå Bakken. Slottet kan skimtes til venstre i bakgrunnen.
Se detaljkart. Foto: Knut Erik Skarning
Ved treet midt i bildet lå Gartnerstua. Se detaljkart. Foto: Knut Erik Skarning