Hva er opprinnelsen til navnene?

Hva er opprinnelsen til navnene?
Navnene nedenfor finner du som markører på kartet. Klikk på markørene og les første del av tekstene du kommer til. Der står det litt om opprinnelsen til gårdsnavnet. Skriv det du finner ut om navnenes opprinnelse til høyre for navnene nedenfor:

Skollerud

Burud

Muserud

By

Cuba

Eine

Sleaskjulet

Trulsrud

Tasserud

Skriverberget

Rulla

Stortinget

Lommedalen (klikk på "Lommedalen og Bærumsverks historie" øverst på startkartene).


Sammenhenger og store linjer. Om livet i gamle dager.
Les "Utvikling av gårder og landbruk" på sidene du kommer til ved å klikke på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartene).
Hva er grunnen til at det har bodd folk i Lommedalen i flere tusen år?

Hva annet enn jordbruk har folk levd av i Lommedalen og på Bærums Verk?
Se på de ulike blå markørene som dreier seg om gammel næringsvirksomhet på kartet for å få tips.

For å leve, trenger folk energi. Se for deg Lommedalen for 200 år siden. Hvor fikk man energien fra til de ulike aktivitetene nedenfor?
1) Drive sagbrukene
2) Drive jernverket 
3) Drive møllene
4) Pløye og harve på jordene
5) Få kornet til å vokse (Tips: Hva må til for at plantene skall bygge opp stoffer?)
Du kan få tips ved å klikke på markører for gammel næringsvirksomhet, markøren "Masovnen" og markøren "Kullmiler".

Klikk på markøren "Ankerveien" og markøren "Kullmiler".
Finn eksempler på at bøndene hadde pliktarbeid (at de måtte gjøre bestemte arbeidsoppgaver for eieren av jernverket, uansett om de ville eller ikke).

Klikk på markørene som er listet opp nedenfor og les det som står under "Gammalt frå Lommedæl’n" på sidene du kommer til. 
Skriv deretter litt om det du mener var annerledes i gamle dager enn i dag. 
Markørene du skal klikke på er:
Trulsrud
Øvre Jonsrud
Helset
Vensås
Burud
Muserud

Klikk på markøren "Værtshuset" og les siden du kommer til. Værtshuset på Bærums Verk var ikke bare et sted der folk drakk og brukte penger. Hvordan kunne Værtshuset også hjelpe en del av innbyggerne i området?

Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartene).
Les nest siste avsnitt av Lommedalens historie.
1) Hvorfor har Lommedalen beholdt dialekten sin så lenge?
2) Gi noen eksempler på hvordan lommedølingene snakket før i tiden.

Tenk deg at du går inn i en tidsmaskin og blir flyttet til Lommedalen på 1800-tallet. 
Hva ville du mislike, og hva ville du like med måten de levde på den gangen?

 

 

 

 

 

B) På lista nedenfor står gårdsnavn på en del av gårdene fra nedre del av Lommedalen. Skriv navnene inn på kartet.

Nedre Trulsrud
Øvre Trulsrud
Burud
Haug
Mellom Skollerud
Nordre og Søndre Skollerud
Eine
Grorud
Krysby
Muserud/Bø

Før og nå. 
Finn/ Velg en gård på kartet som ligger nær stedet du bor. Klikk på markøren for denne gården.
Da kommer du til en side der du kan klikke på knappen ved "Se detaljkart og kart med historiske navn, bl.a. på plasser under …".
Du får da opp et kart fra nåtiden og et litt eldre kart (1980) der du kan se hvordan det så ut tidligere.
1) Noter hvilke forandringer du legger merke til fra 1980 til i dag. (se på bygninger m.m.)
2) Skriv opp navn på noen plasser/hus som bare er navngitt på det eldre kartet.

Se på startkartet for Bærums Verk-området. Rett over forstørrelsen av området ved Verket (nede til venstre) skal du klikke på "Detaljkart. Før og nå". Studer kartene du kommer til og svar på oppgavene nedenfor:
1) Hva ligger nå der masovnen lå før
2) Hva ligger nå der fyrhuset lå før?
3) Hva ligger nå der stallen lå før?
5) Hva lå tidligere der Rema ligger nå?
6) Hva lå tidligere der Maxbo ligger nå?
7) Hva lå tidligere der Pannekakehuset ligger nå?
8) Hva lå tidligere der Verket Sport ligger nå?

Klikk på en markør i hovedkartet som ligger der Mølladammen skole ligger nå og finn ut hva som lå på dette området tidligere.

Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks" historie (i rammen øverst på startkartene) og les siste del av Lommedalens historie og siste del Bærums Verks historie.
Hvilke store forandringer har skjedd i Lommedalen og Bærums Verk etter 1970?

Gårder og gårdsdrift
Klikk på markørene for gårdene By, Vensås, Haug, Burud og Skollerud, og les første del av omtalen av disse gårdene.
1) Når ble de ryddet? 
2) Hvilke gårder kan være eldst?
3) Hvilke kan være yngst?
4) Når ble gårder som ender på "rud" ryddet?

Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartene) og les "Utvikling av gårder og landbruk".
1) Hva var Svartedauden?
2) Når "herjet" Svartedauden?
3) Hvilken betydning hadde Svartedauden for bosetningen i Lommedalen?
4) Mange gårder ble etter hvert delt i Nordre og Søndre eller i Østre og Vestre. Hva kan grunnene til delingen ha vært?

Klikk på markøren "Lommedalen Meieri" og les teksten.
1) Hva skjer på et meieri?
2) Hvorfor ble meieriet nedlagt? Hadde det noe med hva man dyrket på gårdene å gjøre?

Finner og Finneplasser
Klikk på markøren "Barlinddalen og finnene".
1) Hvorfor kom det finner til skogsområdene på Østlandet?
2) På Østlandet er det et område som heter Finnskogen. Hvor ligger dette? (Dette står ikke i teksten)
3) Hvorfor var finnene ikke så godt likt?

Jernverket
Klikk på "Lommedalen og Bærums Verks historie" (i rammen øverst på startkartene) og les starten på Bærums Verks historie (et stykke nede på siden).
1) Hvorfor var masovnen viktig for Kongen og Danmark-Norge?
2) Når startet produksjonen av jern på Bærums Verk?
3) Klikk på markøren "Masovnen".
4) Hvordan fungerer en masovn?
5) Hvor kom jernmalmen fra til å begynne med, og hvor kom den fra senere?
6) Hva trengte man trekull til?
7) Hva trengte man fossekraften til?
8) Hvorfor var masovnen viktig for folk i Bærum?

Kullbrenning
Klikk på "Hansinebonn og generelt om kullmiler".
1) Hva skjer i ei kullmile?
2) Hva var det verste som kunne skje med ei kullmile?
3) Hva er typisk for navnene på de stedene det har stått kullmiler?
4) Gi noen eksempler på navn, både i Bærum og andre steder.

Krigen 1940 - 1945
Klikk på de gråsorte markørene som har med krigen å gjøre.
1) Hva var det motstandsfolk drev med i skogene rundt Lommedalen under krigen?
2) Hva het motstands-organisasjonene de fleste tilhørte?
3) Kjenner dere navnet på noen motstandsfolk (fra lokalområdet eller andre steder i Norge)?

Gamle veier
Klikk på markøren "Pilegrimsleden".
1) Hvorfor har det alltid vært ferdsel av folk gjennom Lommedalen? 
2) Hvorfor reiste folk på pilegrimsferd?
3) Hvilke andre gamle veier gikk i Lommedalen enn Bispeveien/Pilegrimsleden? (Grønne markører)

Klikk på markøren "Øvre Jonsrud".
Hvorfor var Øvre Jonsrud viktig i forbindelse med ferdselen gjennom Lommedalen?

Seterdrift
Klikk på markøren "Vensåsseter".
1) Hvilke gårder hadde seter der?
2) Hvorfor dro de langt av gårde med kuene til en seter om sommeren?
3) Hva slags produkter lagde de på setra?
4) Kunne du tenkt deg å arbeide på en seter? Er det noe du synes høres fint ut, og er det noe du tenker kan ha vært slitsomt eller vanskelig med seterlivet?

Butikken
Klikk på markøren "Handelsforeningen". Se på liste over varer de hadde for salg. 
Finnes så mange ulike varetyper i en og samme butikk noen steder i Lommedalen i dag?

Arkeologiske funn
Klikk på markørene for noen gravhauger (gulgrønne markører).
Hvor gamle er gravhaugene?

Kirken
Klikk på markøren "Kirken" og les siste del om urne/minne-lunden.
Sammenlikne gravskikker før og nå.

Skålgroper
Klikk på markøren "Skålgroper".
Hva tror man skålgropene kan ha bli brukt til?

Skole
Klikk på markøren "Lommedalen skole" og les første avsnitt.
Når gikk man over fra omgangsskole (skolen var rundt på gårdene etter tur) til fastskole i Lommedalen?

Klikk på markøren "Skolebygningen" på Bærums Verk, og les "Litt skolehistorie fra Bærums Verk".
1) Når begynte man med fastskole på Bærums Verk?
2) Hvilke nye fag kom inn i skolen på 1800-tallet?


Sport
Klikk på markørene "Kampen" og "Lommedal Skifabrikk. AS Bonna-ski".
1) I hvilken sport hadde Lommedalen tidlig aktive deltagere?
2) Gi eksempler på navn?
3) Når kom de første glassfiberskiene?
Klikk på markøren "Petra" (langt nede på kartet)

Natur
Klikk på markørene "Vensås". 
Hvorfor er myra sør for Vensås vernet?

 

Praktiske aktiviteter
Man kan besøke de stedene man løser teorioppgaver om. Det kan være rester av næringsvirksomhet, gravhauger, skålgroper, rester av gamle veier (hulveier), minner fra krigen osv.
Elevene kan ta bilder og beskrive det de ser.
Man kan også ta kontakt med mennesker som har bodd lenge i Lommedalen og forberede spørsmål til dem. Lommedalen og Bærums verk seniorsenter vil sikkert være behjelpelig. 
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/seniorsenter/lommedalen-og-barums-verk-seniorsenter/

Lokalhistorisk "Natursti"
For elever som kan bruke sykkel (eller gå/løpe?), kan man lage et "natursti"-opplegg: 
Elevene får beskjed om å sykle/gå til ulike markører. Her er det satt ut poster med oppgaver elevene skal løse ved gå inn på nettstedet. Elevene har på forhånd lagt inn nettstedet på telefoner/nettbrett. Oppgavene kan være slike som er foreslått ovenfor i dette undervisningsopplegget.

Før og nå
Elevene kan velge et område de kjenner. De kan så søke på stedsnavn fra dette området i Bærum biblioteks billedbase: 

http://brmweb.barum.folkebibl.no/cgi-bin/websok-lokalsamling?mode=vt&st=p&publikumskjema=1&hpid=27921&embedded=0&pubsok_txt_0=

Oppgaven er å velge noen gamle bilder av gårder, bygninger, næringsvirksomhet, o.l. som de lagrer (høyreklikk på bildet og velg "Lagre som"). Deretter reiser de ut til de sammen stedene og tar bilder av objektene slik de ser ut i dag. Til slutt lager de en rapport der bilder før og nå settes opp ved siden av hverandre. Eventuelt kan de skrive noe tekst om stedene og utviklingen som har skjedd i tillegg.

 

Nedenfor står noen forslag til hvordan nettstedet kan benyttes i skolen. Forslagene må tilpasses elevenes nivå. Det går an å "klippe og lime" tekst fra denne siden over i et nytt dokument. Høyreklikk på bilder og velg "Kopier bilde" før de "limes" inn. Slik kan man lage sitt eget undervisningsopplegg.
Man må velge om elevene skal arbeide med startkartet for Lommedalen eller Bærums Verk-området. Oppgavene man plukker ut til eleven må tilpasses dette valget.

Undervisningsopplegg

Friere oppgaver
I mange av oppgavene ovenfor får elevene beskjed om å klikke på angitte markører for å finne svar på bestemte spørsmål.
I disse oppgavene kan flinke og tålmodige elever kanskje selv klare å finne ut hvilke markører de må klikke på.


Noen kan nok også klare, uten videre veiledning, oppgaver av typen:
Sammenlikne næringsvirksomheten i Lommedalen og på Bærums Verk før og nå.
Sammenlikne bosetningen i Lommedalen og på Bærums Verk på 1300-tallet og nå.
...


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor ligger gårdene?

A) På lista nedenfor står gårdsnavn fra øvre del av Lommedalen. Skriv navnene inn på kartet.

Nedre Vensås
Øvre Vensås
Nedre Jonsrud
Øvre Jonsrud
Åmot
Nedre Kirkeby
Øvre Kirkeby
Nedre Bjerke
Øvre Bjerke
Guriby
By