Tilbake til startsiden

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat ble opprettet i 2015 ved en sammenslåing av Djupdalen landskapsvernområde og Kjaglidalen naturreservat, som begge ble vernet i 2002.

Kjaglidalen ligger i Bærum kommune og fortsetter inn i Djupdalen i Hole kommune.

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som utgjør en spesiell geologisk forkastning med bergarten rombeporfyr (se bildet ovenfor), og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Forkastning betyr at to bergområder forskyves i forhold til hverandre. Der dette skjer kan det dannes en dal. Kjaglidalen-Djupdalen er den største og best bevarte forkastningsdalen i Oslofeltet. Oslofeltet er navnet på et geologisk område som strekker seg fra Langesund til Brumunddal, og som består av en innsunket del av jordskorpen.

Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Verneområdets lange utstrekning fra lavereliggende og rike naturtyper som rik barskog, sumpskog og edelløvskog til høyereliggende og mer fattige barskogområder, gir området en spesielt stor variasjon.

Området er først og fremst vernet på grunn av geologien. Djupdalen er det eneste området hvor man kan se en komplett lagserie av lavabergartene på Krokskogen. Det var her en først forsto dannelsesrekkefølgen og oppbygningen av lavabergartene som bredte seg ut over Krokskogen i permtiden for 250 millioner år siden. Området egner seg derfor godt til geologisk forskning og undervisning.


Kilder:

naturbase.no

Wikipedia

Store norske leksikon

 

 

 

 

 

  

Oversikt over Verneområdene i Skui- Tanumområdet. Kilde: Bærumskart

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat. Kilde: Bærumskart
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Isi naturreservat
Enli naturreservat
Ramsåsen naturreservat
Ringiåsen naturreservat
Trollmyr naturreservat
I Kjaglidalen finner vi et rikt planteliv.

Ovenfor ser vi et stort områder med bregner (strutseving).

Til høyre ser vi gulveis, Bærums kommuneblomst, som det finnes mye av i området.

Foto: Knut Erik Skarning
Rombeporfyr. Dette er størknet lava med lysegrå båtformede eller rombeformede krystaller. "Båtene" størknet før den mørke massen de lå i. "Båtenes" retning viser hvilken vei lavaen beveget seg. Bergarten ble dannet for omkring 250 millioner år siden. Rombeporfyr finnes bare i Oslofeltet, i Sverige, i Øst-Afrika, i Russland og i Antarktis. Foto: Knut Erik Skarning