Tilbake til startsiden

Ringiåsen naturreservat ble vernet i 2015.

Ringiåsen naturreservat ligger øst i Vestmarka, og består av en langstrakt åsrygg i
nord-sydetning med bratte skrenter både på øst- og vestsiden. Østre del av åsen består av rombeporfyr og den vestre delen av sandstein fra Silurtiden for omkring 400 millioner år siden. Det meste av reservatet har et tynt løsmassedekke, men i dalføret på vestsiden og delvis i lisiden finnes ulike marine avsetninger og morenemateriale.

Det er registrert to kjerneområder med naturtypen rik blandingsskog. Naturverdiene befinner seg i hovedsak innenfor disse to avgrensede kjerneområdene.

Biomangfoldverdien i kjerneområdene er knyttet til stor forekomst av rike vegetasjonstyper, som gråor-heggeskog, lågurtskog og alm-lindeskog med hasselkratt i busksjiktet. Det finnes også mye død ved av mange treslag og man finner alle nedbrytningsstadier. Det er rik forekomst av truede og sårbare arter med død ved som vekstsubstrat.


Kilde:

Naturbase faktaark

 

 

 

 

 

  

Oversikt over Verneområdene i Skui- og Tanumområdet. Kilde: Bærumskart

Ringiåsen naturreservat

Ringiåsen naturreservat. Kilde: Bærumskart
Ringiåsen naturreservat
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Isi naturreservat
Enli naturreservat
Ramsåsen naturreservat
Ringiåsen naturreservat
Trollmyr naturreservat