Tilbake til startsiden

Trollmyr naturreservat ble vernet i 2002.

Formålet med fredningen er å bevare en velutviklet svartor-gråorsumpskog med artsrik flora og mange næringskrevende og plantegeografisk interessante arter. Naturreservatet ligger i senkningen mellom Ramsåsen og Ringiåsen.

Trollmyr er et lite skyggefullt sumpskogområde i en bred bekkedal, med høy grunnvannsstand, langs Skvallerbekken. Deler av området er oversvømmet i perioder. Reservatet består av en svartor- og gråorsumpskog med flommarkspreg langs en meandrerende bekk (bekk med slynger). Skjøtsel er foreløpig ikke aktuelt.

Det går en skogsvei i vestkanten av reservatet.

 

Kilde:

Naturbase faktaark

 

 

 

 

 

 



 

Oversikt over Verneområdene i Skui- Tanumområdet. Kilde: Bærumskart

Trollmyr naturreservat

Trollmyr naturreservat. Kilde: Bærumskart
Trollmyr naturreservat
Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Isi naturreservat
Enli naturreservat
Ramsåsen naturreservat
Ringiåsen naturreservat
Trollmyr naturreservat