Stubberud skogpark

 

 

Stubberud skogpark er området som ligger øst for Griniveien og nord for Haug skole.
Navnet skriver seg fra husmannsplassen Stubberud som lå i området.

Stubberud skogpark ble vernet som naturreservat allerede i 1929 og var et av Norges første verneområder. Det utgjør 113 dekar (mål), for det meste edelløvskog. Det var Norges første edelløvskogsreservat. Edelløvskog er skog som er dominert av varmekjære og oftest næringskrevende arter av løvtrær. Som edle løvtrær regnes alm, lind, lønn, ask, hassel, eik, bøk og svartor. Ikke alle disse finnes i Stubberud skogpark.

Kong Haakon og Dronning Maud likte å dra på landtur i denne skogen.

Stubberud skogpark ligger inntil Sauejordet, og til sammen utgjør disse områdene et viktig kulturlandskap.


Geologi
Området tilhører den geologiske regionen som heter Oslofeltet. Berggrunnen består av kalkstein avsatt i Silurtiden for ca. 400 millioner år siden, og d
et finnes i dag rester etter kalkbrudd flere steder i skogparken og på Sauejordet. Slike kalkbrudd ser vi som groper i terrenget.

Høyeste punkt i reservatet er 134 meter over havet, og hele området ligger under den marine grense, som i Bærum er på 215 - 220 meter over havet. Det betyr at området har vært havbunn etter siste istid for ca. 10 000 år siden. Etter siste istid ble berggrunnen dekket av løsmasser av sand og leire. Kombinasjonen av kalkrik berggrunn og løsmasser med sand og leire har gitt et næringsrikt jordsmonn.

Plante- og dyreliv.
Hoveddelen av løvskogen kan sammenfattes under betegnelsen hagemarkskog. Hagemarkskog var en vanlig del av det gamle jordbrukslandskapet. Her var det på ett og samme område beite og produksjon av trevirke og løv til vinterfôr (lauving).

Det næringsrike jordsmonnet kombinert med det gunstige klimaet som finnes i Indre Oslofjord, gir gode livsbetingelser for varmekjære dyr og planter. I kystbeltet med kalkgrunn finner vi derfor en rekke organismer som er sjeldne i Norge. I alt er det registrert over 350 forskjellige karplanter i Stubberud skogpark, blant annet nattfiol, ballblom, tysbast, blåveis og fagerklokke. Naturreservatet er dominert av en naturskogpreget granskog og et kulturpåvirket område med edelløvskog og hagemark. Det finnes også mindre arealer med sumpskog. Det er ikke gjort større registreringer av dyrelivet eller av soppfloraen.

Området tilhørte tidligere Nordhaug gård, men ble i 1929 overdratt til Østlandske Naturvernforening, nå Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Området ble lenge kalt "Obersthagan" (se under Nordhaug gård), senere "Fredaskogen".

Bærum kommune har ansvaret for friarealet.Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

Store norske leksikon 

Stubberud skogpark 2019. Sett fra syd. Vi ser Griniveien til venstre.
Foto: Knut Erik Skarning
Informasjonsplakat ved Stubberud skogpark. Plakaten er satt opp av Bærum kommune.
Tilbake til startsiden