Tilbake til startsiden

Navnet Furuset kommer trolig av furu og set, treet furu og et sted hvor en sitter eller bor, altså gården hvor det vokser furu.
Navnet har tidligere vært skrevet Furusætre, Furresedt og Fureset.

Ca. 100 m vest for tunet ligger en gravhaug.

Gården lå rundt år 1400 under Olavsklosteret i Tønsberg, og senere under Asker kirke. Fra 1824 har gården vært selveid. Første eier var Wilhelm Larsen som var smed og en driftig mann. Han drenerte og dyrket nytt areal, og han bygget ny hovedbygning og nytt uthus. Han var våpensmed for Asker kompani. Han var også låsesmed og smidde de fleste låsene på de gamle gårdene i omegnen.

Gården ble delt i 1902 mellom brødrene Karl og Einar Stenstad. Einar ble boende i de gamle husene, som ble Østre Furuset, mens Karl bygget nye hus på den vestre delen av eiendommen. Dette ble Vestre Furuset, også kalt Vestli.

Furuset hadde i 1686 flomkvern i Skustadelven nedenfor Stokkerbrua. Se Detaljkart

I 1826 hadde Furuset 160 dekar (mål) innmark, og en besetning på 2 hester, 8 kuer og 11 sauer. Det året ble det solgt 18 favner ved fra gården.

Gården setret på Ringivollen i Vestmarka.

Østre Furuset
Østre Furuset var i 1939 på 435 dekar (mål), hvorav 150 dekar var jordbruksareal og 270 dekar barskog. Bonden Kristen Garnås hadde 2 hester, 1 kalv, 1 okse, 1 kvige og 16 kyr. Det ble dyrket 10 dekar hvete, 20 dekar havre, 5 dekar poteter, 8 dekar kålrot, 2 dekar fôrbete og 1 dekar kål. I hagen var det 184 frukttrær.

Melkeproduksjonen på gården ble nedlagt i 1970, og gården la om til kornproduksjon på all dyrket mark.

Anne Karine Garnaas og svigersønnen Henning Einar Aasheim er eiere i dag (2019).

Vestre Furuset
Vestre Furuset (Vestli) var i 1939 på 219 dekar, hvorav 80,7 dekar var jordbruksareal og 100 dekar barskog. Gårdbruker Ingolf Eie dyrket 20 dekar hvete for fru Hanna Stenstad. I hagen var det 11 bærbusker.

Gården, bortsett fra våningshuset og noen boligtomter, ble solgt til Jørgen. W. Cappelen en gang på 1950-tallet. Familien Stenstad ble boende i våningshuset. I dag er det tredje generasjon Stenstad som bor her.

Husmannsplasser under Furuset
Bakken
Bakken var husmannsplass under Furuset.
Se Detaljkart

Furusetstua
Furusetstua var husmannsplass ved tunet for Østre Furuset.
Se Detaljkart


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Hågvar, Sigmund. Frodahl, Bjørn. Holo, Svein (Red.) (2019). Tanumplatået. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Østre Furuset 2019. Midt i bildet ser vi våningshuset fra første del av 1800-tallet. Deler av bygningen kan være fra 1700-tallet. Til venstre for våningshuset ser vi stabburet fra første del av 1900-tallet. Til høyre for våningshuset ser vi det som var bryggerhuset og som skal være blant Bærums eldste hus. Bakerst til venstre ser vi driftsbygningen fra 1952. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Østre og Vestre Furuset

Vestre Furuset 2019. Det hvite huset i midten er våningshuset fra første del av
1900-tallet. Sett fra syd. Kilde: kart.1881
Stabburet og våningshuset på Østre Furuset 1978. Sett fra sydøst.
Kilde: Bærum bibliotek
Eldre bilde av Østre Furuset. Sett fra nord. Vi ser at det ligger en driftsbygning til venstre og en driftsbygning til høyre som ikke står på det øverste bildet. Disse bygningene brant ned. Bildet er benyttet med tillatelse av eier.
Stabbur og våningshus 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Bryggerhuset 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Langs hele veien fra Stokkerveien og opp til gårdsbygningene står det flotte askekaller (asketrær man har skåret kvister av til fôr, slik at stammene er blitt klumpete i toppen). Foto: Knut Erik Skarning
Dette huset har vært kalt Furusetstua. Her lå en husmannsplass.
Foto: Knut Erik Skarning
Våningshuset på Vestre Furuset 2020. Dette var opprinnelig et tømmerhus som senere ble panelt. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning