Tilbake til startsiden

Isielven har navn etter gården Isi.

Isielven har sitt utspring nær det tidligere serveringsstedet Bureheim ved Krokskogveien i Hole. Elven renner gjennom Djupedalen i Hole og fortsetter i Kjaglidalen i Bærum, en typisk V-dal med bratte sider. Større tilløp er Rustanelven (syd for Bjørum sag) og Urdselva (ved Sølvhølen), Holmevassbekken (i Kjaglia), og etter ca. 18 km går elven sammen med Lomma ved Vøyenenga. Lomma renner i sin tur ut i Sandvikselven før den renner ut i Oslofjorden ved Sandvika. Disse elvene tilhører Sandviksvassdraget.
Elven får også tilsig fra Stovibekken som er lagt i rør i nedre del.

Isielven har et rett elveløp med jevnt fall ned til nedre del, der den kommer over i en tidligere elveslette på Vøyenenga. Ved nedre del er det i dag industriområder. Her er elveløpet endret til et relativt rett elveløp ved at noen meandere, slynger på elven, er fjernet.

Nedbørfeltet er preget av jordbruksområder med noe løvskog.

E16 går langs nedre del av Isielven.

Elven var tidligere en viktig fløtningselv for tømmer fra Krokskogen og Kjaglia, som brakte tømmer til blant annet Bjørum sag. Etter 1945 ble noe av tømmeret lastet over på tømmerbiler og fraktet til Follum Fabrikker ved Hønefoss.

Isielven er en rik fiskeelv med stor lakse- og ørretbestand. Laks og ørret vandrer opp til Bjørumdammen i Kjaglidalen, og Nypefoss i Rustanelven.

NIBIO har i samarbeid med FAUN Naturforvaltning, Naturplan og Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk (LFI) utført forundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, begroingsalger og fisk i vannforekomster som kan bli berørt av utbygging av ny
E16 Bjørum - Skaret. Rapporten kan leses her.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

  

Det ble drevet tømmerfløting i Isielven. På bildet, som er tatt i år 1900, har tømmeret stoppet opp. Kilde: Bærum bibliotek
Isielven ved Bjørum sag. 2011. Her ser vi demningen til sagen.
Kilde: Lokalhistoriewiki

Isielven

Isielven med nedbørsfelt. Kilde: fylkesmannen.no
Laksefiske i Sandvikselven 1993. Kilde: Bærum bibliotek
Stamfisk av laks ved Olsens sykkelverksted 1993. Kilde: Bærum bibliotek