Tilbake til startsiden

Dæli er en vin-gård. Navnet Dæli kommer fra dal og "vin" (gresslette), altså gården som ligger på gressletten i dalsenkningen. Navnet har tidligere vært skrevet Daalin, Dellin og Dælen. "Vin" har blitt til "i" i Dæli. Gårder med "vin" i navnet, vingårdene, ble trolig ryddet i eldre jernalder, før år 600 evt.

Gården kan opprinnelig være skilt ut i eldre jernalder (500 fvt. - 550 evt.) fra opphavsgården Bergheim. Bergheim skal være den eldste gården i Vestre Bærum, og kan ha ligget i sørvesthellingen av Kolsås.
Dæli tilhørte Asker kirke.

På gården er det funnet flere fortidsminner.

I 1615 var presten Jon Dæli lagrettemann og prestegjeldets badskjærer (lege). Han foretok årelating på tjenestejenta Ingeborg Hellesdotter på Asker prestegård i et forsøk på å utløse abort for å skjule resultatet av samleie med sognepresten, Frants Nilssøn Riber. Presten ble dømt og måtte forlate sognet.

I 1757 ble Dæli delt, først i to og senere i tre bruk.

Nordre Dæli (Lille Dæli)
Nordre Dæli ble fradelt Østre Dæli i 1776 og drevet av husmenn som bodde på gården fra 1779 frem til gården ble solgt i 1857.

Gården hadde i 1826 115 dekar (mål) innmark, og en besetning på 2 hester, 7 kuer og 8 sauer. De sådde 2 tønner korn og satte 1 tønne potet. Det året solgte gården 8 favner ved.

Nordre Dæli og senere Søndre Skotta, ble kjøpt av Erik Østby i 1857. Han var kontorfullmektig ved Bærums Verk. De to brukene ble starten på Dalbo gård.

Søndre Dæli (Store Dæli)
Søndre Dæli hadde i 1826 95 dekar (mål) innmark, og en besetning på 2 hester, 6 kuer og
8 sauer.

Gården har vært solgt flere ganger. I 1916 ble gården kjøpt inn til guttehjemmet August Herman Francke. Samtidig ble Wøyen kjøpt inn til dette formål. Siden viste seg at de klarte seg med Wøyen, og Dæli ble solgt til skolestyrer A. Midsen.

I 1939 var Søndre Dæli slått sammen med Østre Dæli, slik at gården var på 560 dekar totalt, hvorav 227 dekar var jordbruksareal og 285 dekar barskog.
Bonden Tron T. Johnsrud hadde da 4 hester, 4 kalver, 1 okse, 2 kviger, 23 kyr, 15 gris, 11 høns og 10 kyllinger. Det ble dyrket 22 dekar hvete, 17 dekar bygg, 20 dekar havre, 4 dekar erter, 2 dekar grønnfôr, 8 dekar poteter, 10 dekar kålrot og 5 dekar fôrbete. I hagen var det 44 frukttrær og 57 bærbusker.

Østre Dæli (Mellem)
Østre Dæli ble delt i 1776. Se omtale av Nordre Dæli ovenfor.

I 1826 hadde småbruket 55 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 4 kuer og 6 sauer.


Småbruk utskilt fra Dæli og husmannsplasser under Dæli

Rølles
Se egen omtale.

Knabberud
Se egen omtale.

Nittenberg
Se Detaljkart

Glosli.
Navnet Glosli kommer av "glosa" som betyr å skinne.
Se Detaljkart

Hestehagan
Hestehagan (Hestebråtan)
var husmannsplass under Dæli.
Det finnes ikke rester etter denne plassen i dag.

Se bilde ovenfor og Detaljkart


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

Kolsås Dælivannområdet

 

 

 

 

  

Søndre Dæli 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Søndre Dæli 2014. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek

Nordre, Søndre og Østre Dæli

Søndre Dæli 1950. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Våningshuset på Søndre Dæli 1910. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Østre Dæli lå midt i bildet, der det står bjerketrær. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Søndre Dæli 2020. Sett fra nordøst, fra Dæliveien. Vi ser våningshuset fra 1880 og stabburet som trolig er fra 1911. Foto: Knut Erik Skarning
Der Østre Dæli lå ligger i dag (2020) en steinhaug som kan være rester etter en grunnmur.
Sett fra nordvest.

Foto: Knut Erik Skarning
Hestehagan (Hestebråtan) var en husmannsplass under Dæli. Sett fra øst, fra Dalbolåven. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Hestehagan lå her