Navnet Dønski har uklar opprinnelse. Det har vært foreslått at ski kommer av skeid som kan bety bane for kappridning. Døn kan komme av at det bråkte, drønnet, når hestene løp.

Dønski er utskilt fra Levre.

Gården var i 1315 eid av klosteret på Hovedøya, og etter reformasjonen ble den krongods. I 1661 disponerte Gabriel Marcelis (Marselis) på Bærums Verk gården. I 1664 solgte kongen gården til danske godseiere som i 1671 solgte gården videre til den store eiendomsbesitteren Nils Toller. Senere har gården blitt solgt flere ganger.

Dønski setret på Grønland seter i Vestmarka.

Allerede på 1500-tallet hadde Dønski kalkovn. Donato Brambani tok ut kalkstein til kalkfabrikken sin i Sandvika i den store kalkåren mellom Rudsveien og Dønski. Man kan se et stort kalkbrudd øst for gården. Se også Detaljkart

Gården var en av de største trekulleverandørene til Bærums Verk på 1600-tallet.

Dønkis sag lå ved Langelår.

I 1826 besto Dønski av 170 dekar (mål) innmark, 3 hester, 11 kuer og 12 sauer. I 1939 hadde gården 260 dekar dyrket mark, 5 hester, 2 kalver, 2 okser, 22 kyr og 6 griser.

I 1879 kjøpte Bærum kommune Dønski og anla fattiggård der. I dag (2019) ligger Dønski bo- og behandlingssenter på dette området. Se egen omtale.

I 1936 åpnet Martina Hansens Hospital på et annet område på gårdens grunn.

Gårdsdriften opphørte i 1969. Dønski ble utparsellert til boliger fra omkring 1970.

Låven brant ned i 1970, og våningshuset ble revet i 1972.

Marie Plahtes Minde, som er anlagt på Dønskis grunn, ble i 1963 til Marie Plahtes aldershjem, en avdeling under Dønski bo- og behandlingssenter, drevet av Bærum kommune.

I mai 2009 ble Mariehaven bo- og behandlingssenter (under Dønski bo- og behandlingssenter) i moderne funkisstil i Dønskiveien 46 offisielt åpnet. Dette ligger like syd for Marie Plahtes Mindes ærverdige, gamle bygninger. Mariehaven bo- og behandlingssenter består av to avdelinger. Avdeling 1 er for personer med demens og avdeling 2 er en sykehjemsavdeling.

I 2020 sto Carpe Diem demenslandsby ferdig på området.


Husmannsplasser under Dønski
Lilleengen (Isaløkka).
Se egen omtale

Vinderen.
Se egen omtale

Langelår

Se egen omtale

Mer om navneopprinnelsen
I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek står det om navneopprinnelsen: I 1315 ble navnet skrevet "dynjanda skæidi vider Lexo" Det kan bety skeid ved fossende elv. Skeid henspiller på at det kan ha vært kappløp eller kappridning i området.

Wikipedia står det: Navnet kommer fra "Døn", av norrønt ’’dynjandi’’, som betyr "den som drønner eller lager dump/sterk lyd" (gjerne brukt om lyden fra en elv eller foss). "Ski" kommer av norrønt "skeid", som betyr langstrakt hevelse eller rygg i terrenget, vanligvis i dyrket mark.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Dønski gård)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Lokalhistoriewiki (Om Dønski bo- og behandlingssenter)

Dønski bo- og behandling. Bærum kommune

Dønski bo- og behandlingssenter avd. KAD/Mottak. Bærum kommune

Bærum bibliotek

Wikipedia

Flaten i Bærum. Flaten Vel. (1953)

 

 

 

 

  

Bærum kommunale pleiehjem 1955. Bygningen til høyre ble bygget i 1954 som tilbygg til bygningen på bildet nedenfor. Disse bygningene ble i 1991 erstattet av Dønski bo- og behandlingssenter som vi ser på bildet ovenfor.. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
På området midt i bildet lå Dønski. Man kan ikke se noen rester etter gården i dag (2020). Vi ser Døski bo- og behandlingssenter (sykehjem) til venstre. Sett fra nordøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Dønski

Den gamle hovedbygningen fra før år 1900 på Fattiggården. Bygningen sto på samme sted som bygningene på bildene ovenfor.
Kilde: Bærum bibliotek
Bærums fattig- og pleiehjem. Bildet viser murbygningen som kom i år 1900. Bildet er fra 1950. Bygningen sto på samme sted som bo- og behandlingssenteret står i dag. Vi ser gårdsbygningene på Dønski bak til høyre. Kilde: Bærum bibliotek
Våningshuset på Døski gård omkring 1970. Bak ser vi pleiehjemmet vi også ser på det nestøverste bildet. Alle bygningene på bildet er nå revet. Kilde: Bærum bibliotek
Låven på Dønski 1965. Den brant ned i 1971. Se ovenfor. Kilde: Bærum bibliotek
Stabburet på Dønski omkring år 1900. Bygningen er nå revet. Kilde: Bærum bibliotek
Låven på Dønski brenner 1. april 1971. Vi ser våningshuset til venstre.
Kilde: Solvoll, Einar. (1997). Gjettum vel 75. Vellet
Dønski 1931. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

 

Tilbake til startsiden