Tilbake til startsiden

Navnet Mastekastet kommer av at plassene lå i bratt terreng hvor tømmeret ble kastet utfor og tatt igjen i bunnen av bakken. Trærne blir ofte lange og slanke i slike bratte lier, og var velegnet til master og som pæler ved fundamentering.

Det var flere plasser, Holmevannsplassene, her langs Holmevannsbekken. Disse ble sannsynligvis ryddet på 1600-tallet.

Nedre Mastekastet
Nedre Mastekastet var den største av disse plassene, med forholdsvis flat mark som var egnet til korn og poteter.

I 1865 hadde de på Nedre Mastekastet 2 hester, 4 kyr og 8 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 1/2 tønne havre, og de satte 4 tønner poteter.

På plassen kan man se rester etter et våningshus og en låve.

Øvre Mastekastet
Plassen Øvre Mastekastet har også vært kalt Kvernhusdalen og Sirisløkka. Plassen er nevnt i 1766 og hørte da til Bjørum.

Ovenfor Øvre Mastekastet sto en bekkekvern.

Det er mulig Siri var en enke som odde på plassen en periode, og som har gitt navn til plassen.

Plassen ble trolig fraflyttet omkring 1850.

Det er vanskelig å finne rester etter plassen i dag.


Man kan komme til Øvre og Nedre Mastekastet fra Sollihøgda eller fra Kjaglidalen. Fra Kjaglidalen går man fra Søndre Kjaglia eller fra Kjaglienga over vadestedet der. Se Detaljkart


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Skiforeningen

Skiforeningen (Ruin låve)

Skiforeningen (Ruin våningshus)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Nedre Mastekastet 2006. Vi ser her rester etter låven som ligger ca. 15 meter til høyre for restene etter våningshuset på øverste bilde. Foto: Odd Tore Saugerud
Se også Detaljkart
Nedre Mastekastet. Rester etter våningshus. Stien videre mot Knappnæring går til høyre for steinmuren. Sett fra øst. Kilde: Lokalhistoriewiki

Øvre og Nedre Mastekastet

Når man går fra Kjaglia mot Nedre Mastekastet, har man på venstre hånd bratte bakker ned mot Holmevannsbekken som var en fløtningselv når vannføringen var stor.
Ned slike bakker var det trolig de kastet mastetømmeret
. Se teksten nedenfor.
Foto: Knut Erik Skarning
Rester etter Øvre Mastekastet skal ifølge Bærumskart ligge ca. 20 meter vest for stien. Se Detaljkart. Her ligger det mye stein, og det er vanskelig å si hva som er rester etter bygninger. Steinene på bildet kan være slike rester. Rett ved disse steinene er det satt opp en plastpinne som kan være en tidligere markering av plassen, men Bærum kommune kjenner ikke til slik registrering. Se bildet nedenfor. Foto: Knut Erik Skarning
En plastpinne er satt opp der plassen Øvre Mastekastet, ifølge Bærumskart, skulle ha ligget. Foto: Knut Erik Skarning